KLAUZULA INFORMACYJNA

WSPÓŁADMINISTROWANIE DANYMI

PRZEZ VOTUM CONSUMER CARE SP. Z O.O. I VOTUM FINANCE HELP S.A.

Zgodnie z art. 13, art. 26 i art. 28 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy o tym, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów:

 1. Współadministratorami Państwa danych osobowych są:
  a) Votum Consumer Care sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, NIP: 8862924887, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawie przetwarzania danych osobowych iod@votum-cc.pl lub pod adresem biura Spółki,
  b) Votum Finance Help S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, NIP 8971684241, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawie przetwarzania danych osobowych iod@votum-fh.pl lub pod adresem biura Spółki,
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przedstawienia oferty handlowej do czasu cofnięcia wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO. Podanie numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego oraz automatycznych systemów wywołujących do marketingu bezpośredniego. Podanie adresu mailowego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 3. Odbiorcami danych będą podmioty współpracujące z Administratorami przy wykonaniu umowy, w tym przedstawiciel DSA Investment S.A., Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław, a także podmioty z Grupy Kapitałowej VOTUM świadczące usługi back office (w szczególności świadczące usługi prawne, księgowe i IT).
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, a także cofnąć zgodę na przetwarzanie w każdym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego z Administratorów, pisząc na wspólny adres wnioskiodo@votum-sa.pl bądź na adres Inspektora każdego z Administratorów.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-191 Warszawa), w przypadku uznania, że naruszono przepisy prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Współadministratora.
 7. Dane osobowe będą podlegały profilowaniu w celu dopasowania i zaproponowania usług oferowanych przez Administratora. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będą weryfikowane przez pracownika lub współpracownika Administratorów.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych również informujemy, że:
  a) Współadministratorzy oświadczają, że przetwarzają Państwa dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO.
  b) Współadministratorzy przechowują wszelką dokumentację dotyczącą współadministrowania, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności.
  c) Współadministratorzy nie przekazują Państwa danych osobowych do organizacji międzynarodowych ani poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  d) Współadministratorzy zobowiązują się do ograniczenia dostępu do Państwa danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów. Dodatkowo Współadministratorzy zapewniają, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczają wyłącznie osoby, posiadające imienne upoważnienie oraz, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zaciągnęły zobowiązanie do zachowania danych osobowych w tajemnicy, a także osoby zostały uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie danych osobowych.
  e) Współadministratorzy zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych zapewniając:

*   zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania danych osobowych;

*   zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

*   regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania;

*   w miarę potrzeb i możliwości Współadministratorzy zobowiązują się do stosowania tam, gdzie ryzyko tego wymaga szyfrowanie danych osobowych.
f) Współadministratorzy mogą powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO, a w szczególności wymogów z art. 28 RODO.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwia złożenie oferty.